Privacyverklaring
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ik doen er alles aan om de privacy te waarborgen. De praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)
Dit brengt met zich mee dat ik:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers
Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers wordt door Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– oefentherapeutische dossiervorming;
– administratieve doeleinden;
– communicatie over de oefentherapeutische zorg met direct betrokken zorgverleners en verwijzers;
– rapportages aan letselschade verzekeraars;
– declaratie aan verzekeraars;
– directe declaraties aan onze patiënten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– (zakelijk) telefoonnummer
– (zakelijk) e-mailadres
– geslacht
– BSN
– verzekeringsgegevens geverifieerd via onlinedienst Vecozo
– medische gegevens
– gegevens uit de GBA
– gegeven uit verwijzingen van artsen en specialisten
– bankrekeninggegevens bij directe betalingen

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de wettelijk verplichte 15 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens door waarnemers
Persoonsgegevens van waarnemers worden door Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– uitvoering geven aan waarneming als gevolg van vakantie van L.F. Brühl

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie.
– Het verzorgen van een back-up van de patiëntenadministratie.
– Het indienen van een declaratie bij een zorgverzekeraar.
– Het rapporteren van gevraagde informatie door een letselschade verzekeraar na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokken patiënt.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken behalve als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en dan ben ik ook verplicht deze gegevens af te geven.
Ik kan persoonsgegevens delen met derden als u ons hiertoe schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming bestaat uit een aantekening in het elektronisch patiëntendossier.

Bewaartermijn
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Ik heb de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl uw gegevens kunnen inzien zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (geheimhoudingsplicht).
– Ik hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Ik test en evalueren regelmatig de maatregelen.
– Waarnemers en staitairs zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over het belang en de toepassing van optimale bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen of opmerkingen?
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met me op.

Contactgegevens
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Brühl
Herenweg 48, 1715 EH Spanbroek
telefoon 0226 351839
website www.bruhl.nl mail info@bruhl.nl